Tag Archive for 'kpss tarih notları'

KPSS ve Sınavlar İçin Tarih Şifreleri – Kıslatmalar


I. Meşrutiyet Dönemi Aydınları: ZAMAN
Ziya paşa
Ahmet mithat
Mustafa fazıl paşa
Ali suavi
Namık kemal

Lozan Antlaşması’nda çözümlenemeyen sorunlar: HIRBO
Hatay Sorunu
Irak Sınırı
Rum Patrikhanesi
Boğazlar
Osmanlı Borçları

Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri: TEMA
Tolunuğolları
Eyyubiler
Memlukler
Akşitler

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları: KARAR
Kazım
Ali Fuat
Refet
Adnan
Rauf

Continue reading ‘KPSS ve Sınavlar İçin Tarih Şifreleri – Kıslatmalar’
Türk Destanları


Türk edebiyatında kahramanlıkları anlatan efsanevi türdeki destanlardır. En eski tür olarak Türk destanları içinde Atilla Destanı , Uygur Destanı, Göç Destanı, Alp Er Tunga, Şu Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Yaratılış Destanı ve Türeyiş Destanı destanları İslam öncesi devir destanlarıdır.

Atilla Destanı: Batı Hun Hükümdarı Atilla’nın yaşamını ve kahramanlıklarını anlatan destandır.

Bozkurt Destanı (mitoloji): Bozkurt, Türklerin ulusal sembolüdür. Tarih öncesi dönemlerden beri Türklerce kutsal sayılmıştır. Bozkurt’un kutsal sayılmasının ve Türklerin ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni, Türklerin bir bozkurtun soyundan geldiklerine inanmalarıdır.

Dânişmendnâme: Anadolu’nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan, XI. Yüzyılda yaşamış Türk devlet adamı Melik Dânişmend Gazi’nin hayatını, savaşlarını, Anadolu’daki bazı şehirleri fethini ve çeşitli kerametlerini anlatan destandır.

Ergenekon Destanı: Göktürkler’in türeyişini anlatan bir Türk destanıdır. Genel olarak, düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan Türklerin, Ergenekon Ovası’nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışmalarını anlatır.

Göç Destanı: Uygur destanıdır.

Köroğlu Destanı: Kahramanı Ruşen Ali’nin ve babası Koca(Seyis) Yusuf’un Bolu Beyi ile olan mücadelelerini ele alır. Kahramanı 16yy. da yaşamış halk ozanı Köroğlu’dur.

Manas Destanı: Kırgız Türkleri’nin millî destanıdır. Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişiyi anlatan destan, çeşitli kaynaklar tarafından XV. yüzyıldan XII. yüzyıla kadar dayandırılır.

Continue reading ‘Türk Destanları’

KPSS Tarih – Kongreler ve Çok Partili Hayat

FEM Akademi Yayınları – KPSS Tarih

Kurtuluş Savaşı, Kongreler ve Çok Partili Hayat

İçindekiler:

  • Kurtuluş Savaşına Hazırlık ve Kongreler
  • Kurtuluş Savaşı
  • Barış Antlaşmaları
  • II.TBMM ve Çok Partili Hayat
  • Türkiyede Kurulan Siyasi Partiler
  • Çok Partili Hayat Denemeleri

Continue reading ‘KPSS Tarih – Kongreler ve Çok Partili Hayat’