Archive for the 'İktisat' Category

Üretim Teorisi – Mikro İktisat Ders Notları

  • Bir girişimde bulunulan işin maliyeti, o işi yapmak için vazgeçilen diğer işlerin getirisiyle ölçülür. Buna fırsat maliyeti denir.
  • Üretim Tekniği, belirli bir ürünün üretilebilmesine olanak sağlayan tüm üretim süreçlerini kapsar. Olanaklı tüm üretim süreçleri, üretim kümesi olarak adlandırılmaktadır.
  • İkame esnekliği, aynı zamanda bir eşürün eğrisinin eğrilik derecesi konusunda da bilgi verir.
  • CES (Constant Elasticityof Substitution, Sabit İkame Esnekliği) üretim fonksiyonu.

Continue reading ‘Üretim Teorisi – Mikro İktisat Ders Notları’
Makro İktisat Ders Notları

Makroiktisat

Mikroiktisat tekil hane ve firmanın karar sürecini ve bunların piyasalarda karşılıklı bağlantılarını inceler.
Makroiktisat çok sayıda hane, firma ve piyasayı eşanlı etkileyen ekonominin tümüne ait gelişmeleri inceler.
• Makroiktisadın temel uğraşı, ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon, faiz haddi, döviz kuru, dış denge ve kamu dengesi arasındaki karşılıklı ilişkilerin saptanmasıdır.
• Tanımı gereği, makroiktisat için iktisat politikalarının tasarlanması ve uygulanması çok önemlidir.
• Tartışmaların odağında kamunun ekonomiye müdahale biçimler yer alır

Continue reading ‘Makro İktisat Ders Notları’