Uşak Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı


T.C. UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. Maddesi ile bu yönetmeliğin 11 nisan 2007 tarihinde yapılan değişikliklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda Unvan, Derece, Sınıfı ve Sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

Birim Adı Sınıfı Kadro Ünvanı Kadro Derece Adedi Cins. KPSS Puan Türü Taban Puan Öğrenim Durumu
İtfaiye Müd.

İtfaiye Müd.

G.İ.H.

G.İ.H.

İtfaiye Eri

İtfaiye Eri

8

9

3-

5

E-K

E-K

KPSSP3

KPSSP3

45

45

4 Yıllık Yüksekokul Mezunu
İtfaiye Müd. G.İ.H. İtfaiye Eri 9 7 E-K KPSSP93 45 2 Yıllık Yüksekokul Mezunu
İtfaiye Müd. G.İ.H. İtfaiye Eri 11 5 E-K KPSSP94 45 Lise ve Dengi Okul Mezunu

ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak.

b) Sınavın yapılacağı 20.05.2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

c) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

d) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydı ile erkeklerde en az 1,67 m boyunda kadınlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak. (Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girmiş ve KPSSP3 (En az 4 yıllık Üniversite), KPSSP93 (En az 2 Yıllık Üniversite) KPSS94 (Lise ve Dengi Okul) puan türünden 100 tam puan türünden en az 45 ve üzeri puan almış olmak.

f) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevini düzenli şekilde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak. (Sağlık Raporu istenir.)

SINAVA BAŞVURU:

İtfaiye Eri giriş sınavı başvuruları, Uşak Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup, posta ve internet ortamında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 26.04.2010 Pazartesi günü başlayıp, 30.04.2010 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar geçersizdir.

SINAV YERİ VE SAATİ :

20 Mayıs 2010 Perşembe günü Belediyemiz Atatürk Kültür Merkezi Salonunda (Cumhuriyet Mah. Atatürk Meydanı No:49) Saat:09:00’da sözlü ve Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde dayanıklılık sınavı yapılacaktır. Çağrılan adayların sınavları 20 Mayıs 2010 günü bitirilemediği takdirde 21 Mayıs 2010 tarihinde devam edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

Başvuru için, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya Uşak Belediyesi www.usak.bel.tr. Adresinden alınacak iş talep formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi Aslı veya ÖSYM’ce onaylı sureti.

2- T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (aslı başvuru sırasında ibraz edilecek)

3- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya noter tasdikli sureti

5- Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi. (son bir ay içinde alınmış olması)

6- Askerliğini yapmış olmak veya tecilli olduğuna dair belge

7- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.usak.bel.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 10 Mayıs – 14 Mayıs 2010 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. Adaylar sınavda bu belgeler ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi geçerli bir kimlik belgesini de yanında bulunduracaklardır. Başvuru şartlarını taşımayan veya Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI: (Mülakat sınav konuları)

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat.

e) Mesleki uygulamalar

f) Genel Kültür oluşur.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

Başvuran adaylar, 20 Mayıs Perşembe günü Belediyemiz, Atatürk Kültür Merkezi Salonunda saat 09:00’ da, İtfaiye Eri giriş sınavı sözlü ve dayanıklılık testi (Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır.) olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Başarı notu; İtfaiye Eri giriş sınavında, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sözlü sınav ile dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.

Giriş sınavında en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılan sıralamaya göre oluşturulan liste Başkanlıkta uygun yerlere asılarak ve Belediyemiz internet (www.usak.bel.tr) adresinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonucu sözlü ve uygulamalı sınava giren tüm adaylara yazılı olarak bildirilir ve başarılı olan adaylardan atanmaları için gerekli olan belgeler istenilir. Sınavı kazananlar arasından atanacak boş kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday belirlenir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır.

Tebligatta belirtilen süre içinde atamanın yapılabilmesi için gerekli belgeler ve işlemleri Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İLANEN DUYURULUR.
0 Responses to “Uşak Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.