TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETLERİ

 1. Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin nedenleri:
 • Çin baskıları
 • Boylar arasındaki mücadele
 • Ani iklim değişiklikleri ve kuraklık
 • Salgın hayvan hastalıkları
 1. Türklerin anayurttan Orta Asya’dan diğer bölgelere göçlerini kolaylaştıran ve başka yerlere dağıl­malarını sağlayan temel etken: Atı evcilleştirmiş olmaları ve tekerleği kullanmaları
 2. Eski Türklerde vergi işlerine bakan görevli : Todun
 3. Eski Türklerde ölen bir kişinin cesedinin hemen gömülmey erek belli bir süre bekletilmesinin nedeni: Kötü ruhların bedeni terk edeceğine inanıldığı için
 4. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde toplum düzenini sağlayan en üst kural : Töre Eski Türklerde devlet işleyişini ve toplum düzenini sağlayan en üst kuraldı. Hükümdarın koyduğu hukuk kurallarının kaynağını da töre teşkil etmekteydi.
 5. Eski Türklerde göçebe yaşam tarzının yaygın olduğunu gösteren kanıtlar: Çadır sanatının gelişmiş olması Avcılık ve hayvancılığın gelişmiş olması Mimarinin ileri boyutlara ulaşamamış olması Askerlik sanatının gelişmiş olması
 6. Osmanlı Devleti dışında kalan Türk devletlerinin kısa Ömürlü olmalarının temel nedeni : Ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılmasıdır
 7. Uygurlara ait Türk destanı : Türeyiş Eski Türklerde cenaze merasimlerine verilen ad: Yuğ Türklerin bilinen ilk alfabeleri : Göktürk Alfabesi Kıpçaklarla Oğuzlar arasındaki mücadeleyi anlatan Türk destanı: Dede Korkut Hikayeleridir
 8. Türklerin bilinen İlk yazılı edebi metinleri : Orhun Yazıtları
 9. Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu : Uygurlar
 10. Türklerde ilk devlet teşkilatının kurulduğu devlet dönemi: Büyük Hun Devleti
 11. Eski Türklerde ölümden sonra da yaşamın devam edeceğine olan inancı gösteren kanıtlar: Ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömülmesi
 12. Uygurların yerleşik hayata seçtiğini gösteren kanıtlar: Tarım ve ticaretin gelişmesi Şehirlerin kurulması Mülkiyet kavramının doğması Hukuk kurallarının gelişmesi
 13. Türk devletlerinde Devletin ömrünün kısa olmasının sebebi: Veraset sisteminin belli bir esasa dayanmaması ve ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
 14. İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde paralı askerlik uygulamasının olduğu devlet: Hazarlar
 15. Türklerin bilinen en eski edebi metinleri olarak görülen Orhun Yazıtları hangi Türk Devletinindir?
 16. II. Göktürk Devleti
 17. İslamiyet öncesi Türk topluluklarında en yaygın dini İnanç: Gök Tanrı Dini
 18. Eski Türklerde mülkiyet kavramının ve kölecilik anlayışının gelişmemesinin temel nedeni: Göçebelik yaşam tarzının yaygın olması
 19. Ergenekon Destanının konusu: Türklerin tarih sahnesine çıkışlarını
 20. Bîr toplumun göçebe şekilde yaşadıklarını gösteren kanıtlar: Avcılık Hayvancılık Toplayıcılık
 21. İslamiyet öncesi Türklerde orduda onlu sistemi ilk kuran hükümdar: Mete Han
 22. Göçebe bir toplumda en çok gelişen sanat: Çadır sanatı

Yazının yazdırılabilir versiyonu için:


0 Responses to “TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETLERİ”


 • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.