TAGEM Sözleşmeli Personel Alım İlanı


TAGEM 280 ziraat, balikcilik teknolojisi, gida, su ürünleri, çevre, elektrik elektronik, bilgisayar, meteoroloji, makine, tekstil mühendisi ile biyolog ve veteriner hekim alacak

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız Araştırma Enstitülerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, sözleşmeli Mühendis, Biyolog ve Veteriner Hekim alınacaktır. Yerleştirme yapılacak Araştırma Enstitüleri, pozisyon unvanları, sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA

ARANACAK ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

Yerleştirme yapılan pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Sağlık bakımından mühendis, biyolog ve veteriner hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, bu durumu sözleşme imzalanmadan önce sağlık kurulu raporu ile belgelendireceklerdir.)

5) İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

7) KPSS’ye girmiş ve (2010-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

8) Son bir (1) yıl içinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli bir pozisyonda çalışmamış olmak.

B) ÖZEL ŞARLAR

Başvuracak kişilerin genel şartlara ilave olarak, başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin aranan niteliklere de haiz olması gerekmektedir.

Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler (Yüksek Lisans ve yabancı dil gibi) aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu şartları taşımayanlar ile sözleşme yapılmayacaktır.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARDA ARANAN NİTELİKLER
POZİSYON ADI BÖLÜM ARANAN NİTELİKLER
Ziraat Mühendisi Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Ziraat Mühendisi Bitki Koruma Bitki Koruma Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Ziraat Mühendisi Zootekni Zootekni Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Ziraat Mühendisi Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Ziraat Mühendisi Tarımsal Mekanizasyon Tarımsal Mekanizasyon Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Ziraat Mühendisi Gıda/Gıda Bilimi Teknolojisi Gıda/Gıda Bilimi Teknolojisi Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Ziraat Mühendisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Ziraat Mühendisi Su Ürünleri Su Ürünleri Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Ziraat Mühendisi Toprak Toprak Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Gıda Mühendisi Gıda Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Su Ürünleri Mühendisi Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Çevre Mühendisi Çevre Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Elektrik Elektronik Müh. veya Bilgisayar Müh. Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans veya Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programlarından Birinden Mezun Olmak, İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Meteoroloji Mühendisi Meteoroloji Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Makine Mühendisi Makine Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Mühendis Tekstil Mühendisi Tekstil Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Biyolog Biyoloji Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak
Veteriner Hekim Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizce KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak

II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvurular doğrudan ilgili Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine yapılacaktır.

2. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanın yayınlandığı gün başlayacak ve 16/06/2011 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

4. Başvuruda istenen Belgeler;

• Dilekçe

• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum ya da noter onaylı örneği.

• Nüfus cüzdanı örneği

• İkametgâh belgesi,

• İki adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm.)

• KPSS sonuç belgesi.

• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

• Adli sicil kaydının ve adli arşiv sicil kaydının bulunup bulunmadığına dair beyanı,

• Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum ya da noter onaylı örneği

• KPDS veya ÜDS belgesinin aslı veya kurum yada noter onaylı örneği

• Son bir (1) yıl içinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli bir pozisyonda çalışmadığına dair beyanname

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili niteliklere taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2010 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Araştırma Enstitüleri Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Her pozisyon için bir asil ve bir yedek aday belirlenecektir. Asil adayın 15 gün içerisinde sözleşme imzalamaması durumunda yedek aday sözleşmeye davet edilecektir.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, sözleşme imzalanmadan önce sağlık bakımından mühendis, biyolog ve veteriner hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu getireceklerdir.

Sonuçlar başvuru yapılan Araştırma Enstitüleri tarafından duyurulacaktır.

http://www.tagem.gov.tr/
0 Responses to “TAGEM Sözleşmeli Personel Alım İlanı”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.