Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
SANAYİ VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ana hizmet birimlerinde (merkez teşkilatında) istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında (25) adet Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için 17–21 Ocak 2011 tarihleri arasında Ankara’da giriş sınavı yapılacaktır.
Öğrenim dalları itibariyle alınacak Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılarının sayısal dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının;
* Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından (8),
* Hukuk Fakültesi mezunlarından (8),
* Mühendislik Fakülteleri mezunlarından ise;
(3) İnşaat Mühendisi,
(1) Elektrik Mühendisi,
(2) Makine Mühendisi,
(1) Harita Mühendisi,
(2) Bilgisayar Mühendisi olmak üzere toplam (9),
A) SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin inşaat, elektrik, makine, harita ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
3) ÖSYM tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS);
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P73,
Hukuk Fakültesi mezunları için KPSS P97,
Mühendislik Fakülteleri mezunları için KPSS P3,
puan türünden (75) veya üzerinde puan almış olmak,
4) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde; 2006 yılı ya da daha sonra yapılan Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS) veya dengi sınavlardan en az (C) düzeyinde başarılı olmak,
5) 01.01.2011 tarihinde otuz yaşını doldurmamış olmak,
B)  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:
1) Başvurular en geç 24 Aralık 2010 günü saat 23.59’a kadar Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapılır. Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek, aranılan nitelik ve şartlara sahip olmayanların ve sınava katılmaya hak kazananlardan belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2) Elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun bilgisayar çıktısı saklanacak ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar bu formun imzalı ve fotoğraflı bir örneğini, diğer belgelerle birlikte sınavdan önce Bakanlığımıza teslim edeceklerdir.
3) Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınav günü, yeri ve saati en geç 28 Aralık 2010 tarihinde Bakanlığımızın duyuru panosunda ve Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava katılamayacak adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
C) SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
1) Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanılarak yapılacak sıralama sonucunda öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip adaylar dahil) sınava katılmaya hak kazanacaktır. Mühendislik fakültelerinden mezun olan adayların sıralamaları her bir mühendislik dalı için ayrı ayrı belirlenen ve yukarıda gösterilen kadro sayıları esas alınarak yapılacaktır.
2) Giriş sınavında, adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen konularda bilgi düzeyleri, kavrayış, muhakeme, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerinin görev bakımından uygunluğu Sınav Komisyonunca değerlendirilecektir.
A) SİYASAL BİLGİLER, İKTİSAT, İŞLETME VE İKTİSADİ VE İDARÎ BİLİMLER GRUBU:
* Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi,
* İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
B) HUKUK GRUBU:
* Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
* İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
C) MÜHENDİSLİK GRUBU:
* Asıl alan; Matematik, Fizik, Kimya,
* İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.
3) Mühendislik grubundan (inşaat, elektrik, makine, harita, bilgisayar) sınava katılmaya hak kazanan adaylar sözlü sınavın bir parçası olarak 17 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 09.30’da asıl alan konularından (matematik, fizik ve kimya) teste tabi tutulacaklar ve adaylara asıl alan konuları olan Matematik, Fizik ve Kimya alanlarının her birinden (10)’ar adet olmak üzere toplam (30) soruluk test uygulanacaktır.
4) Sınav komisyonu üyelerince her adaya (100) tam puan üzerinden ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı belirlenir ve en az (70) puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır. Sınav puanı esas alınarak giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması gruplara göre (Mühendislik fakülteleri mezunu adaylar için her bir mühendislik dalına göre) ayrı ayrı yapılır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısına göre sınavı kazananlar ile her grup için kadro sayısı kadar da yedek aday belirlenir.
5) Sınav sonuçları Bakanlık duyuru panosu ile www.sanayi.gov.trinternet sitesinde ilan edilir. Sınavı asil ve yedek olarak kazanan adaylara atama işleminden önce yazılı tebligat yapılır. Adayların, Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.
D) SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
1) Elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun imzalı ve fotoğraflı bilgisayar çıktısı,
2
) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter ya da okuldan onaylı örneği,
3) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
4) KPDS veya dengi sınavlara ilişkin sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5) Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan formata uygun olarak adayın kendi el yazısı ile yazılan öz geçmişi.

Kamuoyuna duyurulur.
Sınavla ilgili olarak (0312) 201 57 47, 48, 49, 54, 59 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

0 Responses to “Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.