Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alım İlanı


Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 bilgisayar, yazılım, 2 elektrik elektronik, 2 inşaat mühendisliği, 10 hukuk, 10 siyasal bilgiler, İİB., iktisat, işletme, 10 bilgi belge yönetimi, 3 şehir plancısı ve 3 istatistik mezunu olmak üzere toplam 50 uzman yardımcısı alacak

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN

KULTUR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel idare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan, 50 adet kültür ve turizm uzman yardımcısı kadrosuna atama yapmak amacıyla, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dallan itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımca sayılan aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup Hukuk Fakültesi mezunlarından 10 kişi

Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler, iktisat, işletme Fakülteleri mezunlarından 10 kişi

2. Grup Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarından 10 Kişi

Bilgi Belge Yönetimi Bölümü mezunlarından 10 Kişi

İstatistik Bölümü mezunlarından 3 Kişi

Şehir Plancısı Bölümü mezunlanndan 3 Kişi

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlanndan 2 Kişi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunlarından 2 kişi

GENEL TOPLAM : 50 kişi

1 – YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1 .Gruptan sınava katılabilmek için;

– En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlarından, Hukuk Fakültesinden (KPSSP103) puan türünden asgari 85; Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler, iktisat, işletme Fakültelerinden, (KPSSP53) puan türünden asgari 85 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört kat aday arasına girmek.

2. Gruptan sınava katılabilmek İçin;

– En az dört yıllık eğitim veren Bilgi Belge Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, istatistik, Şehir Plancısı, inşaat Mühendisliği Bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlanndan birisini bitirmiş olmak,

– Öğrenci Seçme ve Yerieştjrme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunlanndan,istatistik Bölümünden (KPSSP25) puan türünden asgari 85; Bilgisayar Mühendisliği ,

Yazılım Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgi Belge Yönetimi, Şehir Plancısı ve inşaat Mühendisliği Bölümlerinden (KPSSP8) puan türünden asgari 80 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; bölüm itibariyle alınacak kültür ve turizm uzman yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

– 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak,

– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, şartı aranır. Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibanyla alınacak her bir uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Bakanlıkça öngörülen sayıda başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, birinci maddede belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; Atatürk Bulvan No:29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 06/01/2014 Pazartesi gününden itibaren 22/1 /2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Ancak.posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması, başka bir ifadeyle Bakanlık kayıtanna girmiş olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlığa ulaşan/kayıtlarına giren başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 24/01/2014 tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER ;

– ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme sınavına ilişkin sonuç belgesi çıktısı,

– Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noterce ya da Bakanlıkça onaylanmış örneği,

– iki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. ebadında, son altı ay içerisinde çekilmiş olan fotoğrafın biri Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.),

– Başvuru formu,

4- SINAVIN ŞEKLİ:

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar,

a) Genel kültüre ve genel yeteneğe, üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine, bakanlığın görev alanına ait bilgilere, yabancı dile ilişkin konulardaki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Mesleki Bilginin Alt Konular:

1. Gruptan Sınava Girecekler için: Mikro-Makro iktisat, Uluslararası Ekonomik ilişkiler ve Kuruluşlar, Maliye Politikası, Türk Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku, idare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku.

2. Gruptan Sınava Girecekler için : Bilgi Belge Yönetimi için : Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş, Bilgi Kaynaklan ve Hizmetleri, Kütüphane Otomasyonu, Bilgi Merkezlerinin Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Dizinleme Teknikleri, Bilgi Merkezi Kurma ve Geliştirme, Sınıflama Sistemleri, Osmanlıca, Osmanlıca Gramer.

Şehir Plancısı için : Türkiye ve Dünyada Planlama Tarihi, Planlama Modelleri, Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası, imar Mevzuatı, Planlama Süreci, Ulaşım Planlaması, Çevresel Planlama, Kentsel Tasanm, Bölge Planlama.

İnşaat Mühendisliği için: Genel Malzeme Bilimi, Ölçme Bilgisi, Yapı Malzemeleri, Mukavemet, Zemin Mekaniği, Hidromekanik, Yapı Statiği, Betonarme.

İstatistik için: Genel istatistik, Matematiksel istatistik, Olasılık Hesapları.

Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği için: Bilgisayar Programlama, Dosya Organizasyonu,işletim Sistemleri, Mikroişlemciler, Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Sistemleri, Veri iletişimi, Bilgisayar Ağları.

Elektik Elektronik Mühendisliği İçin: Mühendislik matematiği, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek gerilim tekniği, güç iletim ve dağıtım sistemleri, elektromekanik enerji dönüşümü, devre analizi, sayısal sistemler, elektromanyetik alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol.

5- DEĞERLENDİRME:

Adaylar, sınav kurulu tarafından 4 üncü maddenin (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayn ayn tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Adayların, uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dallan arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Sınavda başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden aynlanlardan veya göreve başlamayanlardan boşalan/atama yapılamayan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar veya yeni bir sınav yapılmaması halinde en geç iki yıl içinde yarışma sınavı basan sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

6-SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav: Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.kulturturizm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

7- YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma sınavını kazananlann listesi www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Yanşma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
0 Responses to “Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alım İlanı”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.