Tag Archive for 'M.E.B. Görevleri Kanunu'

3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun No:179    Kanun Tarihi: 131.12.1983

AMAÇ:

Madde 1- Bu kanun hükmünde kararnamenin amacı; anayasa 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat kanunu 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda Milli Eğitim hizmetlerini yürütmek üzere M.E.B. nin kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

GÖREV:

Madde 2- M.E.B. nin görevleri şunlardır:

a)Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan, T.C. ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak,programlamak,yürütmek,takip ve denetim altında bulundurmak

b)Okul öncesi,ilköğretim ve orta öğretim ile dengi ve her çeşit örgün ve yaygın öğretim kurumlarını açmak ve yüksek öğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer Bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek.

c)Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak öğretim ve eğitimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

d)Diğer Bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılan ve yüksek öğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak, onaylamak.

Continue reading ‘3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’