Tag Archive for 'kpss anayasa'

Page 2 of 2

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)


11- 1982 TC Anayasasına göre, 18 yaşını dolduran her vatandaş seçimlerle oy kullanabilir. Fakat 67. maddenin 5. fıkrasına göre, silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlarla hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.
12- 1982 TC Anayasasının 73. maddesi vergilendirmenin kanuni olmasını benimsemiştir. Buna göre, vergi, resim, haç ve benzeri mali yükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Ancak aynı maddenin 4. fıkrasına göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle nisbetlerine ilişkin düzenlemelerinde kanunun belirlediği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
13- 1982 TC Anayasasının 76. maddesine göre 25 yaşını dolduran her Türkiyeli milletvekili seçilebilir, fakat en az ilkokul mezunu olmayanlar, mükellef olduğu askerlik vazifesini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, zimmet, ihtilas, irtikab, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı istismar etme, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, haklarında af kararı çıksa bile milletvekili seçilemezler. Continue reading ‘1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)’
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 2)


6- 1982 TC Anayasasının 13. maddesine göre temel hak ve özgürlükler özlerine dokunulmaksızın yalnızca ilgili maddelerde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir. Fakat bu sınırlamalar anayasaya ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.
7- 1982 TC Anayasasının 91. maddesine göre, ikinci kısmın birinci, ikinci ve dördüncü bölümleri dışındaki konularda Bakanlar Kurulu’na kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi verilebilir. Fakat 163. maddedeki istisnaya göre, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararnameyle bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez.
8- 1982 TC Anayasasına göre, olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlükler milletlerarası hukuk anlayışına aykırı olmamak üzere geniş şekilde sınırlanabilir hatta durdurulabilir. Fakat bu halde de savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulmaması, din, vicdan, düşünce ve kanaatlerin açıklanmasına zorlanılmaması bunlardan dolayı suçlanılmaması, suç ve cezaların geçmişe yürütülmemesi, suçluluğu mahkeme kararıyla tespit edilinceye kadar kimsenin suçlu sayılmaması öngörülmüştür.
9- 1982 TC Anayasası herkesin yaşama hakkını tanımıştır. Bunun yanında 17. maddenin 4. fıkrasına göre meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına “kanunun” izin verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri yaşama hakkının istisnaları olarak kabul edilmiştir.
10- 1982 TC Anayasası angaryayı reddetmiştir. Fakat 18. maddeye göre şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalışmalar, olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler, memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık yükleri zorla çalıştırma sayılmaz.

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 1)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 2)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 1)

  1. 1982 TC Anayasasının 7. maddesine göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndedir, bu yetki devredilemez. Fakat 91. madde bu düzenlemeye bir istisna getirilerek bazı hallerde Bakanlar Kurulu’na yasama yetkisinin devredilebilmesini kabul etmiştir.
  2. 1982 TC Anayasasının 90. maddesine göre, usulüne göre yürürlüğe koyulmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Yani bir milletlerarası antlaşmayla kanun çatışırsa genellik – özellik, öncelik – sonralık, ilişkilerine göre çözüme gidilmektedir. Fakat aynı madde bir istisna getirmiş olup temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalar ile kanunların çalışmaları durumunda milletlerarası antlaşmanın her halde üstün tutulacağını belirtmiştir.
  3. 1982 TC Anayasasının 89. maddesine göre cumhurbaşkanı yayımlanmasını uygun görmediği kanunları yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye iade edebilir. Fakat bütçe kanunları istisnai olarak TBMM’ye iade edilemez.
  4. 1982 TC Anayasasına göre hiçbir Türk vatandaşlıktan çıkarılamaz. Bunun tek istisnası vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmak, olarak öngörülmüştür.
  5. 1982 TC Anayasasına göre (m. 125/1) idaresinin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu hükme beş istisna getirilmiştir:
  • Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
  • Sıkıyönetim komutanının işlemleri
  • Memurlara verilen uyarma ve kınama cezaları
  • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
  • Yüksek Askeri Şura kararları

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 1)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 2)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)