Tag Archive for 'KPSS 2012 Hazırlık'

KPSS Coğrafya Ders Notları


Coğrafya: Yeryüzündeki doğal ve beşeri olayları, karşılıklı etkileşimlerini ve bunun canlılar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları:
– Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının yaklaştığı yerdedir.
– Üç tarafının denizlerle çevrili ve yüksek olması, iklimini ve bitki örtüsünü zenginleştirmiştir.
– Önemli kara ve deniz yolları üzerinde bulunması jeopolitik önemini arttırmıştır.
– Zengin petrol yataklarına sahip Ortadoğu ve sanayisi gelişmiş Avrupa ülkelerine yakınlığı önemini arttırmıştır.
– Eğimli olması akarsularının hidroelektrik potansiyellerini arttırmıştır.
-Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir.
– Dağların uzanış yönü batı- doğu yönlüdür. Ulaşım kuzey güney yönlerinde güçlükle sağlanır.
– Yükselti batından doğuya doğru artar. Buna bağlı olarak iklim koşullan sertleşir.
– Aynı anda dört mevsim özellikleri yaşanabilir.

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri:
Türkiye ekonomisini belirleyen güç tarımdır. Ancak son yıllarda sanayi ürünlerinin ihracat oranı tarım ürünlerinin oranından yüksek olmaktadır.
-Tarımın önemini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
-Tarım gelirleri milli gelirin %20’sini oluşturur.
-Nüfusun %40’ı tarım alanından gelirini sağlar.
-İhracatın % 15’i tarım gelirlerinden sağlanır.
-Endüstrimiz büyük oranda tarım ürünlerine dayanır.

Notların Devamını İndirin

Continue reading ‘KPSS Coğrafya Ders Notları’
Üretim Teorisi – Mikro İktisat Ders Notları

  • Bir girişimde bulunulan işin maliyeti, o işi yapmak için vazgeçilen diğer işlerin getirisiyle ölçülür. Buna fırsat maliyeti denir.
  • Üretim Tekniği, belirli bir ürünün üretilebilmesine olanak sağlayan tüm üretim süreçlerini kapsar. Olanaklı tüm üretim süreçleri, üretim kümesi olarak adlandırılmaktadır.
  • İkame esnekliği, aynı zamanda bir eşürün eğrisinin eğrilik derecesi konusunda da bilgi verir.
  • CES (Constant Elasticityof Substitution, Sabit İkame Esnekliği) üretim fonksiyonu.

Continue reading ‘Üretim Teorisi – Mikro İktisat Ders Notları’

KPSS Tarih Özet – Konulara Ayrılmış

KPSS için Konulara Ayrılmış Tarih Özetlerini İndirin

İçindekiler:

  • 19.yy Osmanlı Tarihi
  • İlk Türk-İslam Devletleri
  • İslam Öncesi Türk Tarihi
  • Türk-İslam Tarihi
  • Türkiye Tarihi
  • 18.yy Islahatları

Continue reading ‘KPSS Tarih Özet – Konulara Ayrılmış’