Tag Archive for 'Emekli Sandığı Kanunu'

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

Kanun Numarası :5434
Kabul Tarihi :8/6/1949
Yayımlandığı R.Gazete :Tarih:17/6/1949 Sayı:7235
Yayımlandığı Düstur :Tertip:3 Cilt:30 Sayfa:1335

BİRİNCİ KISIM
Kuruluş

Madde 1 – Maliye Bakanlığına bağlı olmak ve bu kanunda yazılı emeklilik işlerini görmek üzere Ankara’da(Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı)kurulmuştur.
Sandığın tüzelkişiliği vardır.26/6/1838 tarihli ve 3460 sayılı kanunun bu kanuna aykırı olmıyan hükümleriyle 3/7/1939 tarihli ve 3659 sayılı kanun hükümleri bu Sandık hakkında da uygulanır.

Sandığın,gerekli görülen yerlerde şube ve ajanları bulunur.
Madde 2 – Sandığın organları şunlardır:
1. Genel Kurul;
2. Yönetim Kurulu;
3. Genel Müdürlük;
4. Sağlık Kurulu.
Sandığın Genel Kurulu,3460 sayılı kanunda gösterilen”İktisadi Devlet Teşekkülleri Genel Kuruludur”.
————————————————————————-
(1) Bu Kanunun 26/10/1990 tarih ve 3671 sayılı Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz.(Bkz.R.G.28/10/1990 – 20679)

Madde 3 – (Değişik: 13/11/1981 – 2559/1 md.)
T.C. Emekli Sandığı Yönetim Kurulu:
a) Genel Müdür,
b) İki Genel Müdür Yardımcısı,
c) Başbakanın önerisi ile atanan bir ve Maliye Bakanının önerisi ile atanan iki,Üyeden teşekkül eder.
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.Genel Müdürün bulunmadığı hallerde toplantılara Başkanca belirlenecek Genel Müdür Yardımcısı üye başkanlıkeder.
Yönetim Kurulu haftada en az iki defa ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır.Kararlar çoğunlukla alınır.Oylarda eşitlik olduğu takdirde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.
(Değişik:28/3/1988 – KHK. 318/5. md.)Dışarıdan atanan yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır.Bunların en az lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmaları ve T.C.Emekli Sandığı’na tabi görevlerde çalışmış bulunmaları şarttır.Süreleri biten üyeler yeni üyeler atanıncaya kadar görevlerine devam ederler.

Madde 4 – (Değişik:3/3/1954 – 6311/2 md.)
İdare Meclisine gerek 12 nci maddede yazılı kurumların memurlarından naklen gerek açıktan reis ve aza tayin edilebileceği gibi buralara asli vazifeleriyle ilgileri kesilmemek suretiyle memurlardan da tayin yapılabilir.Ancak bu suretle tayin edileceklerin adedi mevcudun yarısını geçemez.
Asli vazifeleriyle ilgileri kesilmemek suretiyle tayin olunacaklara verilecek ücret,kadro ücretinin üçte ikisini geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur.
Reis ve aza teklif ve tayin olunabileceklerin yüksek tahsil yapmış olmaları, maliye,ekonomi,hukuk,bankacılık,sigortacılık,emeklilik,mühendislik veya mimarlık kollarından birinde ihtisas sahibi bulunmaları şarttır. (1)

Continue reading ‘5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’