Tag Archive for 'anayasa ders notları'

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)


16- 1982 TC Anayasasının 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hakkının istisnaları suç işlenmesini önlemek, sosyal ve iktisadi gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli şehirleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak olarak öngörülmüştür. Seyahat hürriyetinin istisnaları ise suç soruşturma ve kovuşturması sebepleri ile suç işlenmesini önlemek şeklinde kabul edilmiştir.

17- 1982 TC Anayasasının 20. maddesine göre; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el koyulamaz.

Continue reading ‘1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)’
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)


11- 1982 TC Anayasasına göre, 18 yaşını dolduran her vatandaş seçimlerle oy kullanabilir. Fakat 67. maddenin 5. fıkrasına göre, silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlarla hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.
12- 1982 TC Anayasasının 73. maddesi vergilendirmenin kanuni olmasını benimsemiştir. Buna göre, vergi, resim, haç ve benzeri mali yükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Ancak aynı maddenin 4. fıkrasına göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle nisbetlerine ilişkin düzenlemelerinde kanunun belirlediği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
13- 1982 TC Anayasasının 76. maddesine göre 25 yaşını dolduran her Türkiyeli milletvekili seçilebilir, fakat en az ilkokul mezunu olmayanlar, mükellef olduğu askerlik vazifesini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, zimmet, ihtilas, irtikab, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı istismar etme, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, haklarında af kararı çıksa bile milletvekili seçilemezler. Continue reading ‘1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)’

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 2)

6- 1982 TC Anayasasının 13. maddesine göre temel hak ve özgürlükler özlerine dokunulmaksızın yalnızca ilgili maddelerde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir. Fakat bu sınırlamalar anayasaya ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.
7- 1982 TC Anayasasının 91. maddesine göre, ikinci kısmın birinci, ikinci ve dördüncü bölümleri dışındaki konularda Bakanlar Kurulu’na kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi verilebilir. Fakat 163. maddedeki istisnaya göre, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararnameyle bütçede değişiklik yapma yetkisi verilemez.
8- 1982 TC Anayasasına göre, olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlükler milletlerarası hukuk anlayışına aykırı olmamak üzere geniş şekilde sınırlanabilir hatta durdurulabilir. Fakat bu halde de savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulmaması, din, vicdan, düşünce ve kanaatlerin açıklanmasına zorlanılmaması bunlardan dolayı suçlanılmaması, suç ve cezaların geçmişe yürütülmemesi, suçluluğu mahkeme kararıyla tespit edilinceye kadar kimsenin suçlu sayılmaması öngörülmüştür.
9- 1982 TC Anayasası herkesin yaşama hakkını tanımıştır. Bunun yanında 17. maddenin 4. fıkrasına göre meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına “kanunun” izin verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri yaşama hakkının istisnaları olarak kabul edilmiştir.
10- 1982 TC Anayasası angaryayı reddetmiştir. Fakat 18. maddeye göre şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalışmalar, olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler, memleket ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık yükleri zorla çalıştırma sayılmaz.

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 1)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 2)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)