Tag Archive for '1982 TC Anayasası'

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)


16- 1982 TC Anayasasının 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hakkının istisnaları suç işlenmesini önlemek, sosyal ve iktisadi gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli şehirleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak olarak öngörülmüştür. Seyahat hürriyetinin istisnaları ise suç soruşturma ve kovuşturması sebepleri ile suç işlenmesini önlemek şeklinde kabul edilmiştir.

17- 1982 TC Anayasasının 20. maddesine göre; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el koyulamaz.

Continue reading ‘1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)’
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)


11- 1982 TC Anayasasına göre, 18 yaşını dolduran her vatandaş seçimlerle oy kullanabilir. Fakat 67. maddenin 5. fıkrasına göre, silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlarla hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.
12- 1982 TC Anayasasının 73. maddesi vergilendirmenin kanuni olmasını benimsemiştir. Buna göre, vergi, resim, haç ve benzeri mali yükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Ancak aynı maddenin 4. fıkrasına göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle nisbetlerine ilişkin düzenlemelerinde kanunun belirlediği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
13- 1982 TC Anayasasının 76. maddesine göre 25 yaşını dolduran her Türkiyeli milletvekili seçilebilir, fakat en az ilkokul mezunu olmayanlar, mükellef olduğu askerlik vazifesini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, zimmet, ihtilas, irtikab, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı istismar etme, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, haklarında af kararı çıksa bile milletvekili seçilemezler. Continue reading ‘1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)’