Archive for the 'Kanunlar' Category

Page 2 of 2

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 4483
Kabul Tarihi : 2/12/1999
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/12/1999 Sayı: 23896
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 39, Sayfa:

Amaç
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikeri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun,Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır.

Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır.

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.

Disiplin hükümleri saklıdır.

İzin vermeye yetkili merciler

Madde 3 – Soruşturma izni yetkisi;

a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,

Continue reading ‘4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’
1702 Sayılı Taltif ve Tecziye ile İlgili Kanun

1702 SAYILI KANUN

Kabul Tarihi:19.6.1930 Yayım Tarihi:29.6.1930

(Bu Kanun hükümleri 4357 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 19.1.1943 tarihinden itibaren temel eğitim 1. Kademe öğretmenleri için tatbik edilemez.)

Madde 19. İşlenen suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir.

1) İhtar,

2) Tevbih,

3) Ders Ücretinin Kesilmesi,

4) Maaş Kesilmesi,

5) Kıdem İndirilmesi,

6) Derece İndirilmesi,

7) Meslekten Çıkarılmak.

İhtar ve Tevbih Cezası:

Madde 20. İhtar ve tevbih cezaları şu hareketlere karşı verilir.

1) Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etmek. (bu halin neticesinde bir şahıs veya müessese zarar görseydi zararın mahiyet ve derecesine göre daha ağır ceza verilebilir.)

2) Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak.

3) Arkadaşlarına ve talebelerine karşı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan kullanmak.

4) Amirlerine karşı hürmetsiz tavır göstermek.

5) Talebenin vazifelerini tashih etmek.

Continue reading ‘1702 Sayılı Taltif ve Tecziye ile İlgili Kanun’