Archive for the 'Mahalli İlanlar' Category

Page 2 of 3

Hakkari İl Özel İdaresi 4/B’li Personel Alımı

T.C. 

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİNDEN

 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ EMRİNDE, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞAĞIDA UNVANI VE ADEDİ BELİRTİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARIN, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA 2008 KPSS-B (KPSS-P3) GRUBU SINAVI ESAS ALINMAK SURETİYLE PERSONEL ALINACAKTIR.

ALINACAK PERSONEL : TAM ZAMANLI  SÖZLEŞMELİ AVUKAT 1 ADET

1-GENEL ŞARTLAR Continue reading ‘Hakkari İl Özel İdaresi 4/B’li Personel Alımı’

Antalya İncekum Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı


İNCEKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesi ile bu yönetmeliğin 11.04.2007 tarihinde yayınlanan değişikliklere ve 657 sayılı devlet memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda unvan ,derece,sınıfı,ve sayıları belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna 657 Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Sınavın yapıldığı tarih ile itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak, Continue reading ‘Antalya İncekum Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı’

Denizli İtfaiye Eri Alım İlanı

 

 T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ ÇİVRİL ÖZDEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZDEMİRCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşuluyla ;. 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda boş bulunan aşağıda; sınıfı, ünvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti, , öğrenim durumu, KPSS taban puanı türü belirtilen 2 ( İki ) kişi itfaiye eri kadrosuna memur alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR:  

 Sınıfı  Unvanı Derecesi  Adedi   Cinsiyeti  KPSS Puan Türü  Taban Puanı  Öğrenim Durumu
 GİH  İtfaiye Eri  11  2  E/K  KPSSP94  70  Lise ve Dengi Okul mezunu olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI :

1.Türk Vatandaşı olmak.

2.Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar,devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4.Sınav tarihi itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak. Continue reading ‘Denizli İtfaiye Eri Alım İlanı’