Archive for the 'Anayasa' Category

Page 2 of 4

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)


11- 1982 TC Anayasasına göre, 18 yaşını dolduran her vatandaş seçimlerle oy kullanabilir. Fakat 67. maddenin 5. fıkrasına göre, silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlarla hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.
12- 1982 TC Anayasasının 73. maddesi vergilendirmenin kanuni olmasını benimsemiştir. Buna göre, vergi, resim, haç ve benzeri mali yükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Ancak aynı maddenin 4. fıkrasına göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle nisbetlerine ilişkin düzenlemelerinde kanunun belirlediği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
13- 1982 TC Anayasasının 76. maddesine göre 25 yaşını dolduran her Türkiyeli milletvekili seçilebilir, fakat en az ilkokul mezunu olmayanlar, mükellef olduğu askerlik vazifesini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, zimmet, ihtilas, irtikab, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı istismar etme, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, haklarında af kararı çıksa bile milletvekili seçilemezler. Continue reading ‘1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)’
Seçimlerin Beş Yılda Bir Yapılmasının İstisnaları


1982 TC Anayasasının 77. maddesine göre TBMM seçimleri beş yılda bir yapılır. Bunun beş istisnası vardır:

  1. Erken seçim
  2. Ara seçim
  3. Meclisin kendiliğinden fesholması
  4. Cumhurbaşkanınca seçimlerin yenilenmesi
  5. Seçimlerin ertelenmesi

Seçimlerin Ertelenmesi

TBMM seçimlerinin beş yılda bir yapılmasındaki istisnalardan biridir. 78. maddeye göre, savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM seçimlerinin bir yıl ertelenmesine karar verilebilir. Savaş sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem yenilenebilir.