Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı alım ilanı

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’na Yazılı kısmı 6-7 Kasım 2010 tarihlerinde yapılacak olan Giriş Sınavı ile 5 adet Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da erteletmiş olmak,

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) KPSSP39 puan türünden en az 80 puan almış olmak,

e) 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nın yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (% 70) soruya doğru cevap vermiş ya da sınava son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

f) 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1980 veya daha sonraki bir tarihte doğanlar sınava başvurabilecek olup, askerlik hizmetini yapmış olan erkek adaylarda askerlikte geçen süre ilave edilecektir),

g) Daha önce aynı sınava girmemiş ya da en fazla bir defa girmiş olmak.

Yazılı sınava, kontenjan sayısının 20 katı ile sınırlı olmak üzere sınava başvuran adaylardan KPSS puanı en yüksek 100 aday çağrılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

a) Başvuru Formu ve T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Özgeçmiş (bir sayfayı geçmeyecek kompozisyon biçiminde ve adayların kendi el yazısı ile yazılmış),

c) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakülte veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya noter onaylı sureti (öğrenim belgesinin aslı ile müracaat edenlere, suretleri Kurumca onaylanarak asılları iade edilecektir)

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

e) Yabancı dil koşulu için KPDS sonuçlarını kullanacak adayların KPDS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

f) 4,5×6 ebadında ve yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

Başvuru formu ve T.C. Kimlik numarası beyanı Hazine Müsteşarlığı’nın internet sayfasından (http://www.hazine.gov.tr) ya da Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı’ndan temin edilebilir.

Belgelerin asılları ile müracaat eden adaylara, başvuru sırasında fotokopileri onaylanarak asılları iade edilecektir. Posta yoluyla gönderilecek belge asılları da daha sonra iade edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara fotoğraflı ve onaylı Adaylık Belgesi gönderilecektir. Adaylar bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi) göstermek suretiyle sınavlara katılabilirler.

SINAV ŞEKLİ, YERİ VE SAATİ

Giriş sınavı, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı Sınav, 6-7 Kasım 2010 tarihlerinde Hazine Müsteşarlığı Binasında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavın yeri ve saati adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda 4 Ekim 2010 tarihinde ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Giriş sınavına katılmış olanların sınavları geçersiz sayılacak, ataması yapılmış olanların ise ataması iptal edilecektir.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış ve gruplar ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Sözlü sınavda başarılı olabilmek için sözlü sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

Giriş sınavında yeterli notları alan adaylar puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanmak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

SINAV KONULARI

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı bölüm konuları:

Hukuk

ü İdare Hukuku; Genel Hükümler

ü Ceza Hukuku; Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun görev, yetki ve soruşturma usullerine ilişkin hükümleri.

ü Medeni Hukuk; Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku

ü Borçlar Hukuku; Genel Hükümler

ü Ticaret Hukuku; Başlangıç Bölümü, Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku

· İktisat

· Muhasebe

· Maliye

· İşletme, Finans ve Finans Matematiği.

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, konulara hâkimiyetleri ile hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları gibi hususlar göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.

KAZANANLARIN İLANI VE ATAMASI

Sınavı asil ve varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Sınavı kazanarak Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı kadrosuna atanacaklardan;

a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan,

b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

c) 4,5×6 ebadında ve yeni çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

talep edilecektir.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Başvurular, 13 Eylül 2010 – 30 Eylül 2010 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla (iadeli taahhütlü olarak ya da kargo aracılığıyla) yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan ya da Kuruma ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı,

İnönü Bulvarı No:36 Müsteşarlık Binası D Blok Kat: 1 06510 Emek / ANKARA

Sınavla ilgili her türlü bilgi, form ve kitapçık Müsteşarlık internet sayfası veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla temin edilebilir. Ayrıca, aşağıdaki telefon numaralarından da bilgi alınabilir.

(0 312) 204 68 35

(0 312) 212 82 06

0 Responses to “Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı alım ilanı”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.