Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı


AFYONKARAHİSAR İLİ SİNANPAŞA İLÇESİ KILIÇARSLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Kılıçarslan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde

Belediye Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, Taban puan ve Tahsili belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Üniversite (Lisans) İşletme bölümü mezunu için, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olması, Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul mezunu için 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olması ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen kadro sayılarının 3’er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

A- ATAMA YAPILACAK KADROLAR

SINIFI ÜNVANI DERECESİ ADET TABAN PUAN CİNSİYET TAHSİLİ
GİH İtfaiye Eri 8 1 66 E/K Üniversite (Lisans) İşletme Bölümü Mezunu
GİH İtfaiye Eri 10 1 75 E/K Lise veya Dengi Okul Mezunu
TOPLAM 2

B.BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasını ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflası gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4) Sınav Tarihi olan 02.07.2010 tarihi İtibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair veya tecilli olduğuna dair beyan,

6) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, (Boy ve Kilo tespitleri Sağlık Ocağı tarafından yapılarak onaylanacaktır .)

7) Sağlık açısından Kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının Çalışma şartlarına uygun olmak.

8) Eğitim durumu itibarıyla:

a) G.İ. H. sınıfı 8. derece 1 adet İtfaiye Eri kadrosu için Üniversite (Lisans) İşletme bölümü mezunu olmak,

b) G.İ. H. sınıfı 10. derece 1 adet İtfaiye Eri kadrosu için Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul mezunu olmak,

Üniversite (Lisans) İşletme bölümü için 2008 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) sınavına girmiş olmaları,

Lise ve Dengi Okul Mezunları için 2008 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) sınavına girmiş olmaları, sınav komisyonunun belirlemiş olduğu taban puanı ve üzerinde KPSS puanı almaları şarttır.

9) KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak olan adaylarının listesi, Belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır.

10) Alınacak olan kadro için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerden sınav tarihi itibariyle mezun olmak.

11) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak.

12) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

13) Tercih edilecek kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

C. BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ:

1) Adaylar 30.06.2010 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arası istenilen belgelerle birlikte Kılıçarslan Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/ AFYONKARAHİSAR adresine şahsen başvuracaklardır.

2) Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylara Yazı İşleri Servisince sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) verilecektir. İdaremiz, başvuru yapan adayları KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı oranında adayı sınava çağıracaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Posta ve Internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

D. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Kılıçarslan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1) Üniversite (Lisans) İşletme bölümü için 2008 yılı KPSS sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti, Lise ve Dengi Okul Mezunları için 2008 yılı KPSS sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti,

2) T.C. Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti,

3) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet renkli 4,5 x 6 boyutunda vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafın 1 tanesi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

4) Diploma veya çıkış belgesi aslı veya Noter onaylı sureti,

5) Askerliğini yapan Adaylar için askerliğini yaptıklarına dair belgenin veya Tecilli olanların tecil belgeleri aslı veya noter tasdikli sureti,

6) Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 15 (On beş ) gün içinde alınmış),

7) Boy kilo Tespit formu (Boy ve kilo tespit formunun boşu Belediyemizden temin edilecektir.)

E. SINAV YERİ, ZAMANI ve KONULARI:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi 02.07.2010 Cuma günü saat:10.00′ da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı, Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/ AFYONKARAHİSAR adresinde Belediye Meclis odasında yapılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat,

e) Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

f) Genel Kültür.

F. SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ve İLANI:

1) Sözlü sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlar ve geç gelenler sınava alınmazlar.

2) Sözlü sınav yukarıdaki sınav konuları üzerinde yapılacaktır. Hizmetin gerektirdiği duruma göre sportif dayanıklılık gibi görevin gerektirdiği özellikleri ölçecek uygulamalı sınav şeklinde de yapılacaktır. Bu Durumda adayların yanlarında Eşofman ve spor ayakkabısı da getirmeleri gerekmektedir.

3) Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı)ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Her aday, sınav giriş belgesi (aday kimlik kartı) kontrol edilmek suretiyle sınava alınır.

4) Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

5) Kurum sınav başarı puanı, sözlü ve dayanıklılık testi sınav türünden sonucu esas alınarak belirlenir.

6) İtfaiye Eri Memurluğuna girişe esas teşkil edecek sınav sonucu, sözlü mülakat ve dayanıklılık sınavı notunun aritmetik ortalaması alınmak suretiyle başarı notu belirlenir.

7) Yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı kadar ASİL ve YEDEK aday belirlenir.

8) Sınav sonuçları; başarı sırasına göre kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Belediyenin ilan tahtasında ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

9) Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
0 Responses to “Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.