1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)


21- 1982 TC Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi meclis kararlarını denetlemez. Bu hükmün üç istisnası vardır:

  • TBMM içtüzüğü
  • Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik TBMM kararı
  • TBMM üyeliğinin düşmesine yönelik meclis kararı.

Buna göre Anayasa Mahkemesi;

TBMM başkanlık divanı seçimlerini, erken seçim kararını, cumhurbaşkanı seçim kararlarını kazai yönden inceleyemez.

22- 1982 TC Anayasasının 92. maddesi şöyledir:

“Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM’nindir.

TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde cumhurbaşkanı da TSK’nin kullanılmasına karar verebilir.”

23- 1982 TC Anayasasının 95. maddesine göre TBMM’nin genel kolluktan ayrı bir emniyet gücü vardır. Buna göre, TBMM’nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve idare hizmetleri meclis başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet ilgili makamlarca meclis başkanlığına tahsis edilir.

24- 1982 TC Anayasasının 96. maddesine göre anayasada başkaca bir hüküm yoksa, TBMM toplantı yetersayısı üye tamsayısının 1/3’üdür. 1982 TC Anayasasında başka bir toplantı yetersayısı öngörülmemiştir.

25- 1982 TC Anayasası halkoylamasını çok dar olarak kabul etmiştir. 175. maddede anayasal değişiklik getiren kanunlar için cumhurbaşkanınca zorunlu ve ihtiyari halk oylamasına gidilebileceği söylenmiştir.

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 1)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 2)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)
0 Responses to “1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.