1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)


16- 1982 TC Anayasasının 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hakkının istisnaları suç işlenmesini önlemek, sosyal ve iktisadi gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli şehirleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak olarak öngörülmüştür. Seyahat hürriyetinin istisnaları ise suç soruşturma ve kovuşturması sebepleri ile suç işlenmesini önlemek şeklinde kabul edilmiştir.

17- 1982 TC Anayasasının 20. maddesine göre; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el koyulamaz.

18- 1982 TC Anayasasının 13. maddesine göre bir hak ve özgürlüğün sınırlanabilmesi ancak o hak ve özgürlüğe ilişkin maddedeki sebeplere bağlı olarak mümkündür. Bu sebeple 1982 TC Anayasasına göre, olağan dönemlerde,
– Düşünce ve kanaat hürriyeti (m.25)
– Basın araçlarının işletilmesi (m. 30)
– Kanuni hakim güvencesi (m. 37)
– Çalışma ve sözleşme hürriyeti (m. 48)
– Çalışma hakkı (m. 49)
– Ücret hakkı (m. 55)
– Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı (m. 56)
– Sporun ve sporcunun desteklenmesi (m. 59)
– Sosyal güvenlik hakkı (m. 60)
– Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının 62. maddede belirtilen konularda Türkiye’den yardım taleb etme hakkı (m. 62)
– Sanatçının korunması (m. 64)
– Dilekçe hakkı (m. 74)
bunlara ilişkin maddelerde sınırlama sebebi gösterilmediğinden hiçbir biçimde sınırlanamaz.

19- 1982 TC Anayasası din özgürlüğünü 14. maddeyi saklı tutarak kabul etmiştir. 14. madde şöyledir: “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarını dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, devlete veya kişilere, anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.”

20- 1982 TC Anayasasının 91. maddesine göre kanun gücünde kararnameler Resmi Gazetede yayımladıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir.

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 1)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 2)
1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 3)

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)

1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 5)

0 Responses to “1982 Anayasası 25 Kaide (Bölüm 4)”


  • No Comments

Leave a Reply

You must login to post a comment.